Splošni podatki

 

Firma: INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Sedež: Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
Dejavnost: Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
Šifra dejavnosti: 71.129
Transakcijski račun: 02379-0254344403 pri NLB d.d., Ljubljana
ID številka za DDV: SI60617357
Matična številka: 1946510
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Krškem, srg. 2004/00150,
Št. vložka 1/04304/00
Osnovni kapital: 10.015,02 EUR
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Telefon: 07/81 63 800
Telefaks: 07/81 63 814
Število zaposlenih: 16
Direktor: mag. Vojko Sotošek
Nadzorni svet: Martin Bratanič – predsednik nadzornega sveta
Ervina Jarc – namestnica predsednika nadzornega sveta
Cvetko Sršen, mag. – član nadzornega sveta