Objave po ZSHD-1

Na podlagi 17. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. direktor javnega podjetja vodi poslovanje in delo javnega podjetja, zastopa javno podjetje ter je odgovoren za zakonitost poslovanja.

Mag. Vojko Sotošek je bil z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 01411-8/2015/8 z dne 05.11.2015 imenovan za direktorja javnega podjetja za dobo štirih let in sicer od 09.11.2015 do 08.11.2019 z možnostjo ponovnega imenovanja.

Življenjepis:

Mag. Vojko Sotošek je univerzitetni diplomirani politolog s petintridesetletnimi delovnimi izkušnjami, ki je leta 2002 magistriral na Fakulteti za družbene vede s področja upravljavskih procesov pri urejanju prostora.

Njegova prva zaposlitev je bilo delovno mesto Vodja splošno – kadrovskega sektorja v gradbenem podjetju v Ljubljani, nato pa je poklicno pot nadaljeval kot urbanistični inšpektor na Medobčinskem inšpektoratu v Krškem. Po skoraj petnajstih letih dela se je zaposlil na Ministrstvu za okolje in prostor, Inšpektoratu RS za okolje in prostor kot urbanistični inšpektor. Leta 2000 je postal Vodja sektorja za urejanje prostora in varstva okolja na Občini Krško.

Leta 2003 je bil imenovan za direktorja družbe HSE-IIP, d.o.o., ki je bila kot hčerinska družba HSE, d.o.o. (koncesionar drugih HE za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save) odgovorna za izvedbo infrastrukturnih ureditev v okviru izgradnje verige HE na Spodnji Savi. Ko je na podlagi sprememb ZPKEPS obveznost izgradnje infrastrukture prevzela država, ki je za te namene leta 2004 ustanovila javno podjetje INFRA d.o.o., je bil mag. Vojko Sotošek imenovan za direktorja javnega podjetja. Od leta 2005 pa do leta 2009 je v istem podjetju opravljal delo Vodje sektorja za upravno pravne in premoženjske zadeve. Septembra 2009 ga je Vlada Republike Slovenije imenovala za zakonitega zastopnika INFRE, leto kasneje pa je bil za mandatno obdobje štirih let ponovno imenovan za direktorja javnega podjetja.

Trenutno je mag. Vojko Sotošek zastopnik javnega podjetja INFRA d.o.o..

Izjava o razkritju nasprotij interesov skladno z 59. členom ZSDH-1

Informacije o pogodbeno dogovorjenih prejemkih oziroma bonitetah so objavljene tukaj