Predstavitev Infre

INFRA d.o.o. je bila ustanovljena kot javno podjetje v obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo za izvedbo ureditve vodne infrastrukture in druge državne in lokalne infrastrukture na območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala spodnje Save ter za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na spodnji Savi. Ustanovitelj in edini družbenik je Republika Slovenija, ki je javno podjetje ustanovila na svoji 63. redni seji vlade RS, 26. februarja 2004.

Javno podjetje INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. je bila vpisana v sodni register dne 03.05.2004, z rednim poslovanjem pa je pričela z mesecem septembrom 2004, ko je na podlagi sklepa Vlade RS št. 324-12/2003-8 z dne 03.08.2004 in Aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi prevzela od koncesionarja Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. obveznost izvedbe ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju izkoriščanja energetskega potenciala spodnje Save.

Podjetje mora pri svojem delovanju ravnati v skladu z naslednjimi predpisi oziroma pravnimi akti:

 • Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save
 • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save
 • Akt o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. z dne 15.07.2016
 • Čistopis Koncesijske pogodba za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save z dne 18.02.2015
 • Pogodba o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save z dne 04.07.2015, Aneks št. 1 k pogodbi z dne 03.07.2015, Aneks št. 2 k pogodbi z dne 24.06.2016, Aneks št. 3 k pogodbi z dne 30.06.2017 in Aneks št. 4 k pogodbi z dne 19.12.2017

Pred ustanovitvijo javnega podjetja INFRA d.o.o. je od maja 2003 z istim poslanstvom že delovalo podjetje HSE - IIP d.o.o., ki je bilo hčerinsko podjetje HSE d.o.o. Bistveni razlog za ustanovitev INFRE v obliki javnega podjetja pod okriljem Republike Slovenije je bilo, da je po ZPKEPS za izgradnjo infrastrukture zagotovljen finančni vir iz proračuna Republike Slovenije, in sicer proračunske postavke 3017 - vodni sklad.

Dejavnost


INFRA d.o.o. izvaja po Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14 in 90/15) dejavnost gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, ki obsega:

 • ureditev vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
 • obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
 • obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
 • izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save;
 • vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save.

Javno podjetje kot notranji izvajalec za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava opravlja storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij v javno infrastrukturo in druge svetovalne storitve.

Javno podjetje INFRA d.o.o. opravlja poleg registrirane dejavnosti tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.

Poslanstvo


Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save in Pogodba o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save predstavljajo temeljne dokumente za opravljaje dejavnosti javnega podjetja INFRA d.o.o., te pa pomenijo izhodišča za poslanstvo javnega podjetja v obravnavanem prostoru pri izgradnji verige HE na spodnji Savi. Ko govorimo o poslanstvu, viziji in ciljih je prioriteta podjetja izvrševanje vseh obveznosti, ki so opredeljene v Programih izvedbe infrastrukturnih ureditev za vsako elektrarno posebej, upoštevajoč kvaliteto izvedbe, seveda v predpisanih rokih, torej skladno s terminskimi plani. Na tak način zagotavljamo primerne gospodarske učinke na celotni verigi HE in druge sinergijske učinke, predvsem pa poplavno varnost v tem delu Slovenije.

Strateški cilji


 • izpolnitev obveznosti iz Programa infrastrukturnih ureditev pri posamezni hidroelektrarni;
 • izvajanje skladno z Uredbo o načinu izvajanja javne gospodarske službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega potenciala Spodnje Save;
 • širitev izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda izven območja spodnje Save in upravljanje z nekaterimi infrastrukturnimi objekti in napravami;
 • razvoj dejavnosti vodenja inženiring poslov za trg;
 • delno izkoriščanje naplavin za gradnjo vodne infrastrukture in delno za odprodajo.