Nadzorni svet

Slovenski državni holding, d.d. je s sklepom št. 22. 7. 2020 imenoval nova člana nadzornega sveta javnega podjetja INFRA d.o.o. za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 23. 7. 2020.

Na podlagi 6. odstavka 14. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. z dne 5. 12. 2018 je nadzorni svet na konstitutivni seji dne 27. 8. 2020 izmed članov izvolil predsednika in namestnico predsednika nadzornega sveta:

  • Martin Bratanič – predsednik nadzornega sveta
  • Ervina Jarc – namestnica predsednice nadzornega sveta
  • Cvetko Sršen, mag. – član nadzornega sveta

Martin Bratanič

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov – Martin Bratanič

Ervina Jarc

Ervina Jarc je univerzitetna diplomirana ekonomistka, ki je leta 1997 diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je na Ministrstvu za finance v Direktoratu za javno premoženje, Sektorju za upravljanje javnega premoženja.

Opravila je I. raven certificiranja znanj za člane NS in UO - udeležba na izobraževanju »Standardna znanja za nadzornike«. Potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov in upravnih odborov izdano 31.5.2006.

Trenutno je Ervina Jarc tudi:

  • predsednica nadzornega sveta RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.-v likvidaciji, Nasipi 51, Trbovlje,
  • članica nadzornega sveta Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana,
  • članica Sveta zavoda JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA, Adlešiči 16, Adlešiči.

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov – Ervina Jarc

Cvetko Sršen, mag.

Cvetko Sršen, mag., rojen 1966. Po poklicu je diplomiran ekonomist, na Fakulteti za uporabne družbene študije je ob delu končal še magistrski študijski program in si pridobil strokovni naziv magister menedžmenta.

Svojo poklicno pot je pričel v industriji, leta 1988 pa se je zaposlil v Pošti Slovenije oziroma takratnem PTT podjetju kot uslužbenec na poštnem okencu. Od leta 1997 do 2007 je bil vodja pošte Sevnica in glavne pošte v Novem mestu, v začetku leta 2008 pa je postal direktor Poslovne enote Novo mesto. Po združitvi poslovnih enot Novo mesto in Celje, pa je leta 2015 postal direktor Poslovne enote Celje. Pri svojem delu je zadolžen in odgovoren za doseganje ustreznega poslovnega rezultata, sodeloval je pri pripravi strateških razvojnih programov in oblikovanju programa poslovne politike podjetja.

Poleg formalne izobrazbe se je skozi celotno poslovno pot izobraževal in izpopolnjeval na različnih področjih. Ima potrebne komunikacijske in pogajalske spretnost in opravljenih več delavnic na temo vodenja, HMR-ja, prodaje, nadzora, timskega dela in obvladovanja konfliktnih situacij, je mentor mlajšim vodjem v podjetju. Trenutno vodi Svet javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina.

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti nasprotja interesov – Cvetko Sršen, mag.

Informacije o pogodbeno dogovorjenih prejemkih oziroma bonitetah so objavljene tukaj