Nadzorni svet - mandat od 27. 6. 2017 do 22. 7. 2020

Slovenski državni holding, d.d. je s sklepom št. 2017009722 z dne 20.06.2017 imenoval nove člane nadzornega sveta javnega podjetja INFRA d.o.o. za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 27.06.2017:

 • dr. Robert Rožič
 • mag. Tanja Bolte
 • Ervina Jarc

Na podlagi 6. odstavka 14. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. z dne 15.07.2016 je nadzorni svet na konstitutivni seji dne 07.07.2017 izmed članov izvolil predsednico in namestnico predsednice:

 • mag. Tanja Bolte – predsednica nadzornega sveta
 • Ervina Jarc – namestnica predsednice nadzornega sveta
 • dr. Robert Rožič – član nadzornega sveta

Življenjepis mag. Tanja Bolte

Mag. Tanja Bolte je po končani srednji šoli nadaljevala študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru, ki ga je leta 1997 tudi uspešno končala. Leta 2005 je uspešno zaključila magisterski študij Tehniškega varstva okolja v Mariboru.

Leta 1998 se je zaposlila na Hidrometeorološkem zavodu RS (sedaj Agencija RS za okolje). Na Agenciji za okolje je vodila Sektor za kakovost zraka. Delo je obsegalo predvsem vodenje merilne mreže kakovosti zraka, uvajanje novih meritev, sodelovanje pri strokovnih stališčih glede zakonodaje, ki pokriva področje kakovosti zraka, sodelovanje v mednarodnih javnih simpozijih, ter delo na področju EU v Bruslju. Poleg domačih projektov je bila vodja dveh mednarodnih projektov, ki jih je Agencija prijavila in kateri so bili uspešno zaključeni.

01.06.2013 se je zaposlila na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer je zasedla delovno mesto namestnice Direktorata za okolje. S 01.08.2013 je prevzela vodenje Sektorja za vode na istem ministrstvu. S 01.01.2014 je prevzela mesto generalne direktorice Direktorata za okolje.

Kot strokovne kompetence lahko našteje sledeče: dobro poznavanje procesa kontrole (pridobljene izkušnje z notranjim in zunanjim presojevalcem sistema ISO 9001 in ISO 17025 - pridobljen naziv presojevalca), izkušnje z nastopanjem v javnosti (predavanja, intervjuji, pisanje člankov). Ima objavljenih kar nekaj strokovnih člankov in sodelovanj v različnih publikacij s področja okolja.

Glavno vodilo ji je timsko delo in organiziranost v samem delovnem okolju. Pomembno ji je učinkovito posredovanje informacij in komunikacija, ki je ključnega pomena za učinkovito delo v samem delovnem okolju.

Dodatna izobraževanja: nastopanje v javni upravi, osnove učinkovitega javnega govorjenja in nastopanja, tečaji tujih jezikov, organizacija in delo podrejenih, ...

Prosti čas izkoristi za družino in prijatelje. Rada kolesari, teče in prebere dobro knjigo.


Življenjepis Ervina Jarc

Ervina Jarc je univerzitetna diplomirana ekonomistka, ki je leta 1997 diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po študiju se je kot svetovalka zaposlila v Regionalnem centru za razvoj d.o.o. v Zagorju ob Savi. Poklicno pot je leta 2001 nadaljevala na Ministrstvu za finance, kjer je bila do leta 2005 zaposlena na Direktoratu za proračun, Sektorju za spremljanje državnih pomoči. V obdobju od 2005 do 2012 je delovala v Direktoratu za javno premoženje, sektorju za javno – zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja. Od leta 2012 je podsekretarka na Direktoratu za javno premoženje, Sektorju za upravljanje javnega premoženja.

Opravila je I. raven certificiranja znanj za člane NS in UO - udeležba na izobraževanju »Standardna znanja za nadzornike«. Potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih svetov in upravnih odborov izdano 31.5.2006. Trenutno se izobražuje za pridobitev naziva preizkušeni državni notranji revizor.

Trenutno je Ervina Jarc:
 • predsednica NS RTH d.o.o.
 • članica NS (podpredsednica) Eko sklada
 • članica NS Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
 • članica Sveta zavoda JZ krajinski park Kolpa
 • predstavnica Ministrstva za finance v komisiji za izbor izvajalca recenzije končnega poročila o investiciji v blok 6 v TEŠ d.o.o.
 • članica slovenskega dela meddržavne komisije za predor Karavanke
 • članica strokovne komisije nadzornega sveta INFRE d.o.o. 2007-2010 in 2012-
 • članica posebne komisije za uskladitev Programa infrastrukturnih ureditev za HE Brežice (imenovana 06.12.2012)
 • članica Medresorske usklajevalne skupine za področje stabilizacije in obnove v mednarodnih operacijah in misijah
 • članica medresorske delovna za pripravo nove koncesijske pogodbe za opravljanje državne gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2.

V preteklosti pa je znanje in kompetence pridobivala kot:

 • članica strokovne komisije za izbor koncesionarjev za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
 • v času predsedovanja asistentka predsedujoče na področju priprave direktive za področje javnih naročil na obrambnem področju
 • članica strokovne komisije za pripravo predlogov za uporabo vode za proizvodnjo električne energije na vodotokih (več komisij)
 • članica delovne skupine za nadzor rudarskih koncesij
 • članica Nadzornega sveta INFRA d.o.o. 2005/2006
 • predsednica Medresorske strokovne komisije za pregledovanje in ocenjevanje projektne dokumentacije investicijske dokumentacije za izvedbo infrastrukturnih ureditev hidroelektrarn na Spodnji Savi.

Informacije o pogodbeno dogovorjenih prejemkih oziroma bonitetah so objavljene tukaj