Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o.
Naslov: Ulica 11. novembra 34
Pošta: 8273 Leskovec pri Krškem
Telefon: 07 816 38 00
Fax: 07 816 38 14
E-pošta: tajnistvo@infra.si
Direktor javnega podjetja: mag. Vojko Sotošek
Odgovorna uradna oseba: mag. Vojko Sotošek, direktor
Datum prve objave kataloga: 06.03.2012
Datum zadnje spremembe:  
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.infra.si
Druge oblike kataloga: -
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja
Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja: povezava
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAG
2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega podjetja
Delovno področje javnega podjetja: povezava
Organi javnega podjetja: nadzorni svet, direktor javnega podjetja
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: povezava
Organigram: povezava
2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: mag. Vojko Sotošek, direktor
Ulica 11. novembra 34,
8273 Leskovec pri Krškem
tel. 07 81 63 800
faks: 07 81 63 814
e-pošta: vojko.sotosek@infra.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega podjetja
Državni register: povezava
Predpisi z delovanja področja javnega podjetja: povezava
Splošni akti javnega podjetja: povezava
Neuradna prečiščena besedila splošnih aktov javnega podjetja: povezava
Predpisi EU: povezava
2.d Seznam predlogov predpisov
Predlogi splošnih aktov javnega podjetja: povezava
Predlogi splošnih aktov javnega zavoda po letih: 2011, 2012
2.e Seje sveta javnega podjetja
Seje sveta javnega podjetja: povezava
Seje sveta javnega podjetja po letih: 2011, 2012
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: povezava
2.g Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod: povezava
2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
Javno naročanje po ZJN2: Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila: povezava
Razpisi delovnih mest: povezava
Druge objave: povezava
2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
1.
Ime evidence: Evidenca o zaposlenih, upokojenih in pogodbenih delavcih, študentih oziroma dijakih, praktikantih, kandidatih za razpisana prosta delovna mesta in ostalih
Normativna podlaga: 46. člen Zakona o delovnih razmerjih /ZDR/
Opis in pogoji dostopa do evidence: pogoj za dostop do evidence je določen z Zakononom o delovnih razmerjih /ZDR/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakononom o delovnih razmerjih /ZDR/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/
2.
Ime evidence: Evidenca o varnosti in zdravju pri delu
Normativna podlaga: 39. člen Zakona o varnosti pri delu /ZVZD-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence: pogoj za dostop do evidence je določen z Zakonom o varnosti pri delu /ZVZD-1/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o varnosti pri delu /ZVZD-1/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/
3.
Ime evidence: Evidenca o plačah zaposlenih, upokojenih in pogodbenih delavcih, študentih oziroma dijakih, praktikantih in ostalih
Normativna podlaga: 46. člen Zakona o delovnih razmerjih /ZDR/
Opis in pogoji dostopa do evidence: pogoj za dostop do evidence je določen z Zakononom o delovnih razmerjih /ZDR/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakononom o delovnih razmerjih /ZDR/ in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/
4.
Ime evidence: Evidenca o lastnikih zemljišč, potrebnih za izvedbo izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi na podlagi sprejetih državnih lokacijskih načrtov
Normativna podlaga: 10. člen Zakona o varstu osebnih podatkov /ZVOP-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence: pogoj o dostopu do evidence je določen z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda za uporabnike določene z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/
2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
1.
Ime informatizirane zbirke: -
Kratek opis namena zbirke: -
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: -
Dostop do zbirke: informatizirana zbirka je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
2.k Druge informacije javnega značaja
Novice o delovanju javnega podjetja: povezava
Letna poročila o poslovanju javnega podjetja: 2009, 2010, 2011
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: - vsak delovnik v času uradnih ur
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: - osebni dostop na sedežu javnega zavoda
- dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve: Neformalna zahteva:
- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti
Formalna zahteva: - zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Javnega podjetja tajnistvo@infra.si
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani zavoda nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.
Delni dostop: -
4. STROŠKOVNIK IN CENIK
Cena za posredovanje informacij javnega značaja: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: povezava
Drugi podoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: -
5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: